Αναζήτηση
ΤΙΜΕΣ ME ΦΠΑ

Παροχές υπηρεσιών Organizer Stores

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κείμενο αυτό καθορίζει τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών από εξειδικευμένο συνεργείο μελέτης, μεταφοράς, συναρμολόγησης (τοποθέτησης) συστημάτων εξοπλισμού ή επίπλωσης που ορίζεται αποκλειστικά από την εταιρία Organizer Stores ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. Οι γενικοί και ειδικοί όροι θεωρείται ότι γίνονται δεκτοί από τον πελάτη.

 

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η Organizer Storesλειτουργεί ως cash n carry κατάστημα προμηθεύοντας εξοπλισμό σε τιμές χονδρικής με βάση την κάτοψη του χώρου σας ή την αρχιτεκτονική σας μελέτη. Επίσης διαθέτει υπηρεσία εκπόνησης μελέτης (για όσους πελάτες επιθυμούν) ενός επαγγελματικού ή και οικιακού χώρου ενίοτε η οποία αφορά την τοποθέτηση συστημάτων εξοπλισμού ή επίπλωσης και  πραγματοποιείται  από εντεταλμένο εκπρόσωπο της Organizer Stores σε πολύ χαμηλό κόστος το οποίο υπολογίζεται και κοινοποιείται στον πελάτη κατόπιν αιτήματός του. Για οποιαδήποτε μελέτη από μη εκπρόσωπο της Organizer Stores την ευθύνη για το περιεχόμενο της μελέτης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

3.1 Παραλαβή από  το  κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα από τα κατάστημα, κάθε σχετικός με τα προϊόντα κίνδυνος (π.χ κλοπή, ζημία κα.) μεταβιβάζεται σε αυτόν μετά την έξοδό του από το κατάστημα. Όσον αφορά την φόρτωση προϊόντων σε όχημα του πελάτη, ο πελάτης φέρει την ευθύνη για την ορθή παροχή οδηγιών στον υπάλληλο της Organizer Stores ως προς τον τρόπο εναπόθεσης στο όχημα και κατ’ επέκταση για την ασφαλή μεταφορά αυτών, ενώ η Organizer Stores δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν φθορά/βλάβη του οχήματος μετά την αποχώρησή του από το χώρο φόρτωσης.

3.2 Αποστολή από το κατάστημα ή από τo υποκατάστημα της Organizer Stores (αποθήκη)

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη, κοινοποιούνται εξαρχής σε αυτόν και αναγράφονται στην προσφορά ή την παραγγελία. Η Organizer Stores εκδίδει τιμολόγιο που αφορά το κόστος της υπηρεσίας μεταφοράς  ξεχωριστά από το παραστατικό που συνοδεύει τα εμπορεύματα.  Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται στον χώρο του πελάτη (αγοραστή) εντός του νομού Αττικής η ευθύνη βαρύνει την Organizer Stores μέχρι και τον τόπο παράδοσης του πελάτη. Εάν ο πελάτης βρίσκεται εκτός του νομού Αττικής, τα εμπορεύματα παραδίδονται σε μεταφορική εταιρεία (πρακτορείο) που θα επιλέξει ο πελάτης και η ευθύνη μεταφοράς βαρύνει την Organizer stores μέχρι και το πρακτορείο.

Το κόστος μεταφοράς μιας παραγγελίας αφορά παράδοση στην πρωτεύουσα του νομού αποστολής και δεν καλύπτει μεγάλου όγκου και βάρους αντικείμενα. Για παραγγελίες μεγάλου όγκου & βάρους και για παράδοση σε δυσπρόσιτες περιοχές θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το κόστος μεταφοράς αφού λάβουμε την παραγγελία σας. Η παράδοση παραγγελιών μεγάλου όγκου & βάρους γίνεται επί πεζοδρομίου. Η παράδοση παραγγελιών μεγάλου όγκου & βάρους που αφορά ιδιώτες πραγματοποιείται στην έδρα των συνεργαζόμενων πρακτορείων μεταφοράς.

 

Ο πελάτης θα πρέπει να επισημάνει κάθε τυχόν ελάττωμα (ελλιπής αριθμός, ζημιά κτλ.) των προϊόντων κατά τη στιγμή της παράδοσης. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την παραγγελία.

 

4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

4.1 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διαστάσεις και τις πληροφορίες που δίνει στον εκπρόσωπο της Organizer Stores για τη λήψη προσφοράς. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες λόγω αποκλίσεων/διαφοροποιήσεων στις διαστάσεις και/ή πληροφορίες αυτές, η Organizer Stores ή θα τις εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 ή θα προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης για το λόγο αυτό.

4.2 Πρόσθετες εργασίες. Οι προς εκτέλεση εργασίες ορίζονται στο έγγραφο παραγγελίας. Καμία πρόσθετη εργασία δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του πελάτη. Για την εκτίμηση του κόστους πρόσθετων εργασιών, πρόσθετων εμπορευμάτων και την υποβολή νέας προσφοράς ενδέχεται να απαιτηθεί επίσκεψη εκπροσώπου της Organizer Stores με πρόσθετο κόστος.

4.3 Φθορές – αποσυναρμολόγηση. Η τοποθέτηση κάθε συστήματος εξοπλισμού ή επίπλωσης γίνεται με γνώμονα τις προδιαγραφές του ιδίου του προϊόντος και των προδιαγραφών του επαγγελματικού χώρου που προέκυψαν από τη μελέτη που προηγείται. Το εξειδικευμένο συνεργείο της Organizer Stores οφείλει να τοποθετήσει τα προϊόντα σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, χωρίς να προκαλέσει υλικές ζημιές στον επαγγελματικό ή ιδιωτικό χώρο ή στα αντικείμενα που τον περιβάλλουν. Για φθορές που προκύψουν κατά την τοποθέτηση η οποία έγινε εντός του πλαισίου των προδιαγραφών αυτών η Organizer Stores οφείλει να αποκαταστήσει τις φθορές αυτές. Για φθορές τόσο στον επαγγελματικό χώρο ή ιδιωτικό, όσο και στα αντικείμενα που τον περιβάλλουν οι οποίες προκύψουν κατά την εργασία τοποθέτησης και εφόσον προηγηθεί προειδοποίηση και ενημέρωση του πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν οι φθορές αυτές, η Organizer Stores δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

5.1 Ο πελάτης οφείλει να είναι παρών κατά την έναρξη και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι παρών κατά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση στην Organizer Stores, το συνεργείο της Organizer Stores θα προβαίνει σε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, θεωρώντας ότι η συγκατάθεση του πελάτη έχει δοθεί.

5.2 Ο πελάτης θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στην Organizer Stores και στους αρμόδιου εκπρόσωπούς της καθ’ όλη  τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών.

5.3 Ο/Η σύζυγος, κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας ή οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη, θα θεωρείται ότι έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να τον εκπροσωπούν έναντι της Organizer Stores.

5.4 Η Organizer Stores οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τον πελάτη και εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση των εργασιών ενδέχεται να υπερβεί την ημερομηνία που ορίστηκε η ολοκλήρωση των εργασιών, η Organizer Stores οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον πελάτη.

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το κόστος μεταφοράς – τοποθέτησης στο χώρο του πελάτη έχει υπολογιστεί και κοινοποιηθεί στον πελάτη κατά την υποβολή προσφοράς – παραγγελίας και προεξοφλείται μαζί με την παραγγελία. Ο πελάτης κατά την έναρξη ή λήξη των εργασιών τοποθέτησης δεν υποχρεούται να καταβάλει κανένα επιπλέον κόστος πέραν του προσυμφωνηθέντος κόστους από τον περιορισμό της παραγράφου 4.2

 

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σε περίπτωση που ο πελάτης υπεύθυνα αποφασίσει την αναστολή ή καταγγελία των εργασιών, τότε αυτομάτως ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί υπαναχώρησης. Η Organizer Stores διατηρεί το δικαίωμα αναστολής ή καταγγελίας εκτέλεσης των εργασιών όταν οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησης δεν επιτρέπουν στο προσωπικό να ολοκληρώσει με ασφάλεια τις εργασίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.

 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει ορίζονται αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας τα οποία εφαρμόζουν το Ελληνικό δίκαιο.

 

 

 

ΦΙΛΤΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ